P.M. Røwdes stiftelse

P. M. Røwdes stiftelse ble opprettet av professor Arvid Brodersen i 1992 og støtter forskning om norsk økonomisk utvikling, med vekt på handel og industri, ved å dele ut ett eller flere stipend hvert år.

Stipend
P. M. Røwdes stiftelse utdeler årlig ett eller flere stipend på opp til 150.000 kroner. Stiftelsen støtter høyt kvalifisert forskning (minimum forsker II nivå) omkring norsk økonomisk utvikling. Støtte til ferdigstillelse av og/eller assistentarbeid i tilknytning til igangsatte forskningsprosjekter kan være aktuelt.

Søknader skal inneholde en prosjektbeskrivelse på opp til 5 sider, samt budsjett, tidsplan, redegjørelse for andre finansieringskilder, og forskerens CV. Den må inneholde de hovedpunkter som kreves i søknader til Norges forskningsråd.

Bedømmelsen vil foretas enten av stiftelsens styre, eller av en faglig komité som styret utnevner. Bedømmelsen vil spesielt legge vekt på prosjektbeskrivelsen.

Resultatet av forskningsprosjektene skal publiseres i bokform (på vanlig forlag eller som forskningsrapport, på norsk eller utenlandsk språk). Publisering kan også skje i form av artikler i anerkjente faglige tidsskrifter (på norsk eller utenlandske språk). I begge tilfelle skal det angis at prosjektet har vært finansiert (eller delfinansiert) av P.M. Røwdes fond til støtte av forskning omkring norsk økonomisk utvikling. Det skal også gis melding til dagspressen om ferdig utført forskning. Ved prosjektslutt skal det sendes en sluttrapport til styret.

Inntil videre gis det stipend av begrenset omfang (mellom et kvart og et halvt årsverk) til seniorforskere (forsker II og høyere kvalifikasjoner).

Elektronisk søknad sendes innen 1. april til:
P. M. Røwdes stiftelse
Institutt for samfunnsforskning
E-post:
isf@samfunnsforskning.no

Tildeling av stipend offentliggjøres i juni hvert år.

Arvid Brodersens Minneforelesning
Fra 1998 arrangerer stiftelsen årlig en åpen forelesning for å hedre Arvid Brodersens minne.

Målsetting for stiftelsen
Betydningen av entreprenørskap, samt av de institusjoner og den kultur som omgir entreprenørene, skal spille en sentral rolle. Problemer knyttet til innovasjon og nyskaping skal studeres både ut fra de motiver enkeltpersoner måtte ha, og ut fra de institusjoner som er med på å avgjøre hvorvidt en entreprenør lykkes eller mislykkes. Forskningen kan også studere hvorvidt slike institusjoner er kulturelt bestemt eller har oppstått som konfliktløsninger med avgrenset historisk varighet. Entreprenørens evne til å kartlegge lokale behov, og til å organisere egen produksjon av varer som tidligere ble importert, bør også undersøkes.

Fondet vil støtte både grunnlagsforskning og mer individuelt fokuserte studier innen dette feltet.

Fondet vil prioritere prosjekter som kombinerer tre perspektiver: For det første bør prosjektene anlegge et tverrfaglig perspektiv, slik at forskeren må gå ut over de snevre spesialdisiplinene. For det andre bør prosjektene ha med et historisk perspektiv, slik at begivenhetenes langsiktige betydning og kontekst klarlegges. For det tredje bør prosjektene bygges opp omkring et sammenliknende perspektiv, noe som både åpner for å bestemme det som er spesifikt ved utviklingstendenser i Norge, og for å foreta begrensede generaliseringer.

Studier av økonomisk utvikling og entreprenørskap i et slikt perspektiv plasserer seg i den institusjonalistiske og historisk økonomiske tradisjonen fra Thorstein Veblen, Max Weber og Joseph Schumpeter. Fondet kan også støtte studier i denne tradisjonens teorihistorie, med vekt på dens relevans for dagens samfunnsvitenskap.

Sekretariat
Institutt for samfunnsforskning, postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo, www.samfunnsforskning.no

Spørsmål vedrørende stipend eller stiftelsen kan rettes til:
Styrets formann Mathias Martinsen, e-post:
mathias.martinsen@nordea.com
eller til Institutt for samfunnsforskning, e-post:
isf@samfunnsforskning.no

Styret i P.M. Røwdes stiftelse:
Mathias Martinsen, banksjef Nordea
Fredrik Engelstad, professor emeritus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Uio, og Institutt for samfunnsforskning
Even Lange, professor, Historisk Institutt, UiO
Marianne Røed, forsker, Institutt for samfunnsforskning
Hauk Heyerdahl, skuespiller

Om Peter Mathias Røwde
Peter M. Røwde (1876-1955) bidro til norsk industriutvikling ved å starte norsk produksjon av skotøy og andre gummivarer for å erstatte import fra utlandet. Han grunnla Viking Gummivarefabrikk i 1906 og Askim Gummivarefabrikk i 1919. Denne stiftelsen er grunnlagt av hans slektninger for å hedre hans minne.

Les mer om P M Røwde i Store norske leksikon.